תקנון גיפטכארד

הגדרות כללי

 1. תנאים אלה יחולו על עסקה לרכישת כרטיס מתנה – גיפט קארד (להלן: “הכרטיס" או "כרטיס המתנה") (להלן: ״רכישת כרטיס המתנה") באמצעות אתר סמארט (להלן: "האתר") באמצעות ״סמארט 4 יו בע״מ״, ח.פ. 516326964, מרחוב יוחנן הסנדלר 18 בכפר סבא, ישראל. תנאים אלה יחולו על רוכש/ת הכרטיס (להלן: "רוכש/ת הכרטיס") ו/או על מקבל/ת כרטיס המתנה האוחז/ת בכרטיס (להלן: ”האוחז/ת בכרטיס“).
 1. תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים ותנאי הרכישה באתר – ראו תקנון אתר.
 1. ״סמארט 4 יו בע״מ״ מבהירה בזאת כי תהיה רשאית לגרוע ו/להוסיף לתקנון זה וכל זאת על פי שיקול דעתה ומבלי ליתן הודעה מוקדמת על כך.
 1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר ובכל מקום שבו מנוסח בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, גם ליחיד וגם לרבים.
 1. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש הכרטיס ו/או המחזיק בו לבין ״סמארט 4 יו בע״מ״ – כל אדם המחזיק בכרטיס מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור בתקנון זה.

תנאי השימוש בכרטיס

 1. האוחז/ת בכרטיס או רוכש/ת הכרטיס יוכלו לרכוש אך ורק ממגוון המוצרים המשווקים באתר זה.
 1. 2. ״לסמארט 4 יו בע״מ״ יהא שיקול הדעת הבלעדי לקבוע אילו מוצרים יעמדו למכירה באתר ו/או איזה לשנות מעת לעת. ״סמארט 4 יו בע״מ״ איננה מתחייבת להציע למכירה באתר את כל המוצרים המשווקים על ידה, ו/או להחליט כי כל המוצרים המוצגים באתר יוצעו בפועל למכירה. כן, קיימת האפשרות כי חלק מהמוצרים המשווקים על ידי ״סמארט 4 יו בע״מ״ ימכרו אך ורק באתר.

3.״סמארט 4 יו בע״מ״ תהא רשאית להפסיק ו/או לחסום בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ביצוע רכישה באמצעות כרטיס המתנה ו/או לבטל את העסקה ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ובין היתר בהתאם לנסיבות הבאות:

א.  אם לדעת ״סמארט 4 יו בע״מ״ רוכש/ת הכרטיס ו/או האוחז/ת בכרטיס מסרו פרטים שגויים במתכוון.

ב. אם רוכש/ת הכרטיס ו/או אוחז/ת בכרטיס עשו שימוש ו/או ביצעו מעשה המנוגד לתנאי השימוש ו/או לתנאי התקנון ו/או בניגוד לדין הישראלי ו/או באופן העלול לגרום לפגיעה בשירותי ״סמארט״ ו/או בלקוחותיה ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

ג.  במידה ורוכש/ת הכרטיס ו/או אוחז/ת הכרטיס הפרו את אחד מתנאי השימוש בכרטיס.

ד.  במידה וחברת האשראי הגבילה או חסמה את רוכש/ת הכרטיס לשימוש בדרך כלשהי.

 1. תנאי ראשוני לביצוע העסקה באתר כי הינך מעל גיל 18 שנים או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי דוגמת: ויזה, מאסטרקארד, ישרכארט (ייתכנו שינויים ברשימה זו) וכי הינך רשאי/ת על פי דין.
 1. הינך מצהיר/ה כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה ותקינה על פי חוק.
 1. ״סמארט 4 יו בע״מ״ מנפיקה בזאת כרטיסי מתנה (להלן: ״גיפט קארד״) נטענים הניתנים לרכישה מקוונת באתר, ומאפשרים לרכוש ממגוון מוצרי החנות המקוונת. כרטיס דיגיטלי זה ניתן לרכוש באתר בלבד באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 1. הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לסכום הטעון בו כדין. מובהר, כי עם סיום ניצול מלוא הסכום הטעון בכרטיס הוא מתבטל ולא ניתן להטעין אותו מחדש.
 1. אם מחזיק הכרטיס השתמש אך ורק בחלק מן הערך הנקוב בכרטיס – במסגרת רכישה מסוימת – ניתן יהיה להשתמש ביתרה לצורך רכישה אחרת עד לניצול כל הסכום המוטען בכרטיס.
 1. לא ניתן להמיר את הכרטיס בכסף מזומן.
 1. כרטיס שלא ינוצל במלואו עד למועד פקיעתו יתבטל לאלתר, ולא יקנה למחזיקו כל זכות, הטבה, דרישה ו/או תביעה כנגד ״סמארט 4 יו בע״מ״. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד פקיעתו.
 1. באם הוחזר המוצר שנרכש באמצעות הכרטיס לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר – ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות ״סמארט 4 יו בע״מ״ בנושא החזרת מוצרים.
 1. לבירור יתרת ניצול הכרטיס הדיגיטלי שנרכש באתר ״סמארט״ ניתן לפנות לאימייל: service@smartie.co.il.
 1. 13. ״סמארט 4 יו בע״מ״ שומרת לעצמה בכל עת את הזכות להפסיק את פעולת רכישת כרטיסי המתנה (הגיפטכארד) ו/או לשנות את תנאי התקנון – או רק חלק ממנו – ומבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת גם אם הכרטיסים נרכשו קודם לשינוי.
 1. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בנוגע לתקנון זה לרבות בקשר לביצועו, סעיפיו, וכן בכל הקשור לכרטיס ולשימוש בו – או אי השימוש בו – הינו הדין הישראלי בלבד.
 1. תוקף כרטיס המתנה הינו עד 24 חודשים מיום אישור ביצוע העסקה. באחריות האוחז/ת בכרטיס המתנה או רוכש/ת כרטיס המתנה לממש את כרטיס המתנה לא יאוחר מתום מועד זה. לאחר מועד זה לא יהא לכרטיס המתנה כל ערך ו/או כל תוקף ולא יינתן כל פיצוי כספי.
 1. בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג ובכל הנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה, ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהא זכאי/ת, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכח התביעה ועד לסכום של 600 ש״ח ולא מעבר לכך, וזאת מבלי לפגוע בזכות לקבל השבה על כל תשלום ששילמת ל״סמארט 4 יו בע״מ״ באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאי/ת להשבת הכספים.
 1. תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת מוצרים באתר ומרכישת גיפט קארד באתר – וחל על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן ביצוע העסקה וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן הגלישה באתר.
 1. לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה לצורך תשלום חוב קודם ל״סמארט 4 יו בע״מ״.
 2. לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס המתנה עלויות טיפול ומשלוח.
 1. מומש כרטיס המתנה ברכישת מוצרים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, תהא האוחז/ת בכרטיס המתנה או רוכש/ת כרטיס המתנה לפי העניין, זכאית לקבל את העודף הכספי.

אופן ביצוע העסקה

 1. לשם ביצוע רכישת כרטיס מתנה באתר יהיה עלייך למסור את פרטיך האישיים, פרטי כרטיס האשראי/פרטי חשבון paypal שברשותך, כתובת דוא"ל ופרטים נוספים כנדרש ממך באתר.
 1. יהיה עלייך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לצרכי רכישה באתר ו/או לצורך שימוש עתידי באתר. מודגש כי מוטלת עלייך ועלייך בלבד החובה לשמור את פרטי הסיסמה ויתר הפרטים האישיים כך שלא יגיעו לצד שלישי. בכל מקרה של גניבת הפרטים האישיים שלך עליך לדווח על כך מיידית ל-״סאמרט 4 יו בע״מ״ לאימייל: service@smartie.co.il.
 1. יהא עליך לספק פרטים אישיים של האוחז/ת בכרטיס.
 1. החיוב יבוצע בתשלום אחד ובכפוף לתנאי חברת האשראי: באם בעת ביצוע העסקה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים – במזיד או בתום לב – כגון: כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי/ חשבון paypal וכו', ו/או באם העסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, ולא יינתן אישור חדש על יד חברת האשראי בתוך זמן זה, ״סמארט 4 יו בע״מ״ תהא רשאית לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. בעצם ביצוע העסקה הינך מצהירה כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובהתאם לתנאיו. באם העסקה היא באמצעות חשבון paypal הינך מצהיר/ה כי החשבון הינו בבעלותך, וכי אין כל מניעה לפי כל דין מביצוע העסקה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד הינך מצהירה – בנוסף על כל האמור דלעיל – כי הינך מורשית על פי כל דין, ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכות של התאגיד לבצע את העסקה.
 1. ״סמארט 4 יו בע״מ״ זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר עולה החשד כי העסקה נעשתה בנסיבות חריגות ו/או לטובת צד שלישי ובכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה באתר.
 1. בתום השלמת ביצוע העסקה בצורה מוצלחת – יישלח לכתובת הדוא״ל שלך אישור פרטי העסקה.

מדיניות ביטול העסקה והחזרת מוצרים

 1. רק רוכש/ת כרטיס המתנה יוכל לבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. לצורך ביטול העסקה על רוכש/ת כרטיס המתנה לפנות ל״סמארט 4 יו בע״מ״ בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שלא נעשה בכרטיס המתנה כל שימוש. עם ביטול העיסקה ״סמארט 4 יו בע״מ״ תגבה מרוכש/ת כרטיס המתנה דמי ביטול של 5% משווי הכרטיס. במידה ו״סמארט 4 יו בע״מ״ תחוייב על ידי חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי עבור העסקה, היא רשאית לחייב את רוכש/ת כרטיס המתנה בגין תשלום זה ובהתאם לנוהלי חברת האשראי.
 1. באם ברצונך לבטל את העסקה תוכל לפעול באחת מהדרכים הבאות:

א.   פנייה באמצעות טופס "צור קשר" באתר.

ב.   פנייה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: service@smartie.co.il.

ג.   פנייה לשירות הלקוחות של האתר המצויין בדף הבית של האתר בשעות הפעילות.

אחריות למוצרים

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ“א-1981, החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה.

הגבלת אחריות

 1. ״סמארט״ ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר.
 1. ״סמארט״ תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי ״סמארט 4 יו בע״מ״ תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות.
 1. במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי ״סמארט 4 יו בע״מ״ וכל טעות אחרת, תהא ״סמארט״ רשאית אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.
 1. ״סמארט״ לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.